Cele stowarzyszenia LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

Celem LOT „Przystań w sercu Mazowsza” jest realizacja działań w obszarze:
1) promocja turystyczna obszaru działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;
3) kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego turystycznie wizerunku Powiatu Legionowskiego oraz Jeziora Zegrzyńskiego;
4) wspierania rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki;
5) wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród lokalnych wytwórców;
6) podnoszenia efektywności ekonomicznej podmiotów będących członkami LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, świadczących usługi dla turystów;
7) podnoszenia znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin, miast i powiatu;
8) inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych powiatu;
9) integracji środowiska turystycznego powiatu legionowskiego;
10) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
11) tworzenia warunków sprzyjających działaniom społecznym i gospodarczym na rzecz wzrostu znaczenia turystyki;
12) doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych powiatu;
13) prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz opracowywania ich analizy;
14) wspierania i nawiązywania współpracy z podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami z kraju i zagranicy działającymi na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii i sportu;
15) doradztwa, organizowania warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielania wsparcia – również finansowego – podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki;
16) prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
17) wspierania rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych;
18) realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
19) aktywizacji i wspierania udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
20) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.