Składki członkowskie

Wysokość składek rocznych, wnoszonych przez członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, została ustalona uchwałą nr 8/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 17 listopada 2017 i wynosi:

powiaty – 20 000,00 zł
gminy pow. 50 tys. mieszkańców – 10 000,00 zł
gminy 25 001 do 50 000 mieszkańców – 7 500,00 zł
gminy 15 001 do 25 000 mieszkańców – 5 000,00 zł
gminy do 15 000 mieszkańców – 4 000,00 zł
podmioty gospodarcze zatrudniające do 5 osób – 500,00 zł
podmioty gospodarcze zatrudniające 6 do 10 osób – 750,00 zł
podmioty gospodarcze zatrudniające 11 do 50 osób – 1 500,00 zł
podmioty gospodarcze zatrudniające 51 do 100 osób – 2 500,00 zł
podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 100 osób – 3 500,00 zł
izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i inne organizacje
prowadzące działalność gospodarczą – 1 000,00 zł
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą – 300,00 zł
organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 100,00 zł
instytucje kultury – 300,00 zł
wyższe uczelnie – 1 000,00 zł
osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej – 100,00 zł

Składki członkowskie członkowie mają obowiązek wpłacać do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego tj. do dnia 31 marca na konto bankowe Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”.

Wysokość składki na dany rok w przypadku gmin i podmiotów gospodarczych będzie ustalana na podstawie:
a) dla gminy: liczby mieszkańców widniejącej w ewidencji ludności wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego
b) dla podmiotu gospodarczego: liczby pracowników (liczonej w osobach) wg stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego

Za pracowników, o których mowa powyżej uznaje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych na okres dłuższy niż 3 miesiące.