Statut LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Organizacja nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, w skrócie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” i jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2.
LOT „Przystań w sercu Mazowsza” działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. , poz.156), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1393), oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.
1. Terenem działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą jest miasto Legionowo.
2. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” została powołana na czas nieokreślony.
3. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 4.
1. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
2. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” może tworzyć oddziały terenowe, ustalając dla nich obszar działalności, zakres tematyczny i siedzibę.

§ 5.
1. Realizując cele statutowe LOT „Przystań w sercu Mazowsza” opiera się na społecznej pracy członków.
2. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6.
LOT „Przystań w sercu Mazowsza” może używać pieczęci, posiadać własne logo i odznaki, według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 7.
1. Celem LOT „Przystań w sercu Mazowsza” jest realizacja działań w obszarze:
1) promocja turystyczna obszaru działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;
3) kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego turystycznie wizerunku Powiatu Legionowskiego oraz Jeziora Zegrzyńskiego;
4) wspierania rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki;
5) wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród lokalnych wytwórców;
6) podnoszenia efektywności ekonomicznej podmiotów będących członkami LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, świadczących usługi dla turystów;
7) podnoszenia znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin, miast i powiatu;
8) inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych powiatu;
9) integracji środowiska turystycznego powiatu legionowskiego;
10) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
11) tworzenia warunków sprzyjających działaniom społecznym i gospodarczym na rzecz wzrostu znaczenia turystyki;
12) doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych powiatu;
13) prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz opracowywania ich analizy;
14) wspierania i nawiązywania współpracy z podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami z kraju i zagranicy działającymi na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii i sportu;
15) doradztwa, organizowania warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielania wsparcia – również finansowego – podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki;
16) prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
17) wspierania rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych;
18) realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
19) aktywizacji i wspierania udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
20) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
2. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami;
2) prowadzenie informacji turystycznej, w tym punktów informacji turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o powiecie legionowskim;
3) powołanie i prowadzenie biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej;
5) kreowanie i promocję produktów turystycznych w oparciu o potencjał przedsiębiorców zajmujących się turystyką oraz lokalnych wytwórców z terenu powiatu legionowskiego;
6) prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i promocji, organizowanie i współorganizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych oraz współpracę z mediami;
7) prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analizę;
8) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych;
9) pozyskiwanie środków finansowych oraz wsparcia rzeczowego na działalność LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, w tym na rzecz turystyki dla osób niepełnosprawnych;
10) organizowanie wyjazdów studyjnych;
11) organizowanie konkursów;
12) propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów stowarzyszenia;
13) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

§ 8.
1. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Dochody z działalności przeznaczone zostaną wyłącznie na działalność statutową LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

3. Opis przedmiotu działalności stowarzyszenia według Polskiej Działalności Gospodarczej:
1) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
5) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
7) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
8) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
9) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
10) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
11) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
12) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
14) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
15) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
16) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
17) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)
18) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)
19) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
20) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)
21) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
22) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
23) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” dzielą się na:
1) członków założycieli;
2) członków zwyczajnych;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych.

§ 10.
1. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” skupia osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w szczególności przedsiębiorców branży turystycznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje pozarządowe na prawach członka zwyczajnego.
2. Członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” przyjmuje się w formie uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do LOT „Przystań w sercu Mazowsza” i po opłaceniu opłaty wpisowej. Uchwałę tę zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
3. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela, który w jej imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka, wynikające z przynależności do LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

§ 11.
Członkami założycielami LOT „Przystań w sercu Mazowsza” są:
1) Powiat Legionowski;
2) Gmina Jabłonna;
3) Miasto Legionowo;
4) Gmina Nieporęt;
5) Miasto i Gmina Serock;
6) Gmina Wieliszew;
7) Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński.

§ 12.
1. Członek założyciel oraz członek zwyczajny LOT „Przystań w sercu Mazowsza” ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
3) brać udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz w odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
4) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
5) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa;
6) korzystać z odznaki i logo LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Prawo wybieralności, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 w odniesieniu do osób prawnych realizowane jest poprzez wybór osób fizycznych, będących przedstawicielami osób prawnych.

§ 13.
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które dla poparcia działalności LOT „Przystań w sercu Mazowsza” zadeklarują stałą składkę lub inną formę wsparcia finansowego i złożą pisemną deklarację przystąpienia do LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Podmioty zagraniczne, w tym nie mające siedziby na terytorium RP mogą być członkami wspierającymi LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
3. Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających następuje w formie uchwały Zarządu, podlegającą zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zebrania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
4. Osoba prawna o statusie członka wspierającego działa w LOT „Przystań w sercu Mazowsza” poprzez swojego przedstawiciela.

§ 14.
Członkami honorowymi LOT „Przystań w sercu Mazowsza” mogą być osoby fizyczne i osoby prawne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów LOT „Przystań w sercu Mazowsza”. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 15.
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo:
1) uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków;
2) zgłaszać do władz LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, wnioski i uwagi dotyczące jej
Działalności;
3) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
4) korzystać z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
5) używać odznaki LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

§ 16.
Do statutowych obowiązków członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” należy:
1) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
2) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych;
3) godne reprezentowanie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” i dbanie o jej dobre imię,
4) regularne opłacanie składek członkowskich;
5) upowszechnianie turystyki.

§ 17.
1. Utrata praw członka LOT „Przystań w sercu Mazowsza” następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z LOT „Przystań w sercu Mazowsza” zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi;
2) wykluczenia z LOT „Przystań w sercu Mazowsza” na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz stowarzyszenia;
3) skreślenia z listy członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” na mocy uchwały Zarządu w wyniku nie opłacania składek członkowskich przez okres roku, pomimo pisemnego upomnienia;
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od podjęcia uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 18.
Władzami LOT „Przystań w sercu Mazowsza” są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19.
1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie założyciele i członkowie zwyczajni LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybór odbywa się w drodze głosowania.
3. Po upływie kadencji Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Funkcje Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
5. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu któregoś z tych organów, uchwałę o uzupełnieniu składu podejmuje Walne Zebranie Członków. Dokooptowanie w takim trybie może dotyczyć nie więcej niż połowy składu danego organu.

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21.
1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
3. Powiadomienie członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” o zwołaniu Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Za formę pisemną uznaje się wysłanie powiadomień pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez członka.
4. Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” wybierają członkowie spośród siebie na początku spotkania.

§ 22.
Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi (z zastrzeżeniem § 42 i § 43):
1) w pierwszym terminie co najmniej 50%+1 (quorum) uprawnionych do głosowania,
2) w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, zebranie może się odbyć w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków, o ile możliwość zwołania w tym trybie podana była w zawiadomieniu.

§ 23.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Za zgodą zwykłej większości głosów osób uprawnionych, dopuszcza się przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności:
1) uchwalanie zmian statutu LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
2) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3) przyjmowanie logo i innych znaków LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
4) uchwalanie rocznego planu finansowego LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz zasad ich pobierania,
6) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotów kosztów podróży członków i władz statutowych LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek od kwoty powyżej 15 tys. euro,
9) ustalanie i podejmowanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
11) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu,
b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
c) udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
13) rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd LOT „Przystań w sercu Mazowsza” lub jej członków,
14) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
16) rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” na działalność organów statutowych stowarzyszenia,
17) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
18) podejmowanie uchwał o powołaniu i likwidacji Oddziałów Terenowych LOT „Przystań w sercu Mazowsza”,
19) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania LOT „Przystań w sercu Mazowsza” i przeznaczeniu jego majątku,
20) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” w liczbie co najmniej 1/3 członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, rozumianej jako łączna liczba członków zwyczajnych i założycieli.
2. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje członkom zwyczajnym i członkom założycielom.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
5. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, w określonym w ust. 4 terminie, do zwołania Walnego Zebrania Członków uprawniona jest Komisja Rewizyjna.

§ 26.
1. Zarząd jest organem wykonawczym LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Zarząd LOT „Przystań w sercu Mazowsza” odpowiada za realizacje zadań przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Wybór Zarządu jest dokonywany w dwóch etapach w drodze głosowania:
1) wyboru części składu Zarządu przez członków założycieli,
2) wyboru części składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania.
5. Członkowie założyciele mają prawo do wyboru większości składu Zarządu, obliczanej w ten sposób, że wynosi ona połowę składu zarządu plus jeden członek zarządu.
6. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

§ 27.
1. Zarząd składa się od 3 do 9 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz do sześciu Członków Zarządu, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Prezesa Zarządu wybiera w pierwszej kolejności w drodze oddzielnego głosowania Walne Zebranie Członków spośród członków Zarządu wybranych przez członków założycieli.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, podczas którego członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika, zwołanym nie później niż 7 dni od dnia wyboru.

§ 28.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
2) reprezentowanie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” na zewnątrz;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej;
5) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków;
7) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych LOT „Przystań w sercu Mazowsza” z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków;
8) przyjmowanie w poczet członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” osób spełniających warunki statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
9) podejmowanie uchwał o wykluczeniu z LOT „Przystań w sercu Mazowsza” oraz skreśleniu z listy członków LOT „Przystań w sercu Mazowsza” zgodnie z przepisami niniejszego statutu;
10) organizacja i nadzór nad działalnością Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
11) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród;
12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza”;
13) przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Do zadań i kompetencji Prezesa należy w szczególności:
organizowanie pracy Zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” oraz przewodniczenie obradom Zarządu.
3. Do zadań i kompetencji Wiceprezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności oraz wykonywanie zadań określonych przez Prezesa.
4. Do zadań i kompetencji Skarbnika należą sprawy związane z gospodarką finansową LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

§ 29.
Posiedzenia Zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 30.
Organizację i tryb pracy Zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31.
1. Zarząd LOT „Przystań w sercu Mazowsza” wykonuje zadania przy pomocy Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej jest dokonywany w dwóch etapach:
1) wyboru części składu Komisji Rewizyjnej przez członków założycieli,
2) wyboru części składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania.
3. Członkowie założyciele mają prawo do wyboru dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
4. Pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w drodze głosowania
5. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
6. Komisja Rewizyjna konstytuuje się i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza nie później niż 7 dni od dnia wyboru.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą być z nimi spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 33.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz opłacania składek,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi LOT „Przystań w sercu Mazowsza” oraz określenie sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
4) opiniowanie sprawozdań finansowych Zarządu;
5) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w określonej w § 25 ust. 5.

§ 34.
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określi regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5
Biuro LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 35.
1. Biuro LOT „Przystań w sercu Mazowsza” wykonuje obsługę Zarządu.
2. Biurem LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Zarząd.
3. W przypadku zatrudnienia Prezesa na stanowisku Dyrektora Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, w umowach stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków
4. W przypadku zatrudnienia Prezesa na stanowisku Dyrektora Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza” obowiązki wynikające z umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Biura LOT „Przystań w sercu Mazowsza” nie mogą pokrywać się z obowiązkami Prezesa.
5. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.
6. Zasady wynagradzania pracowników Biura ustala Zarząd.
7. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.

Rozdział 6
Mienie i zasady gospodarki finansowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 36.
1. Majątek LOT „Przystań w sercu Mazowsza” powstaje ze składek członkowskich i opłat wpisowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 37.
LOT „Przystań w sercu Mazowsza” może otrzymywać dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38.
1. LOT „Przystań w sercu Mazowsza” prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym i podatkowym LOT „Przystań w sercu Mazowsza” jest rok kalendarzowy.
3. Gospodarka finansowa LOT „Przystań w sercu Mazowsza” prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
4. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

§ 39.
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7
Sposób reprezentacji LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 40.
1. Oświadczenia woli w imieniu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” w zakresie rozporządzania mieniem, a także w innych sprawach statutowych składają dwaj członkowie Zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza” konieczna jest reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z Członków Zarządu oraz kontrasygnata Skarbnika.

Rozdział 8
Głosowanie, zwoływanie posiedzeń
organów kolegialnych LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 41.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1) uchwały organów LOT „Przystań w sercu Mazowsza” podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50%+1 członków organu; głosu wstrzymującego nie wlicza się; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu.
2) głosowanie tajne zarządza się, jeżeli decyzja taka zapadnie zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania w ramach danego organu;
3) członkowie organów LOT „Przystań w sercu Mazowsza” powiadamiani są o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia pisemne lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w LOT „Przystań w sercu Mazowsza” nie później niż na 7 dni przed zamierzonym posiedzeniem z zastrzeżeniem §21 ust. 3; obrady organów LOT „Przystań w sercu Mazowsza” są protokołowane; do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie LOT „Przystań w sercu Mazowsza”

§ 42.
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez członków założycieli zwykłą większością głosów w trybie przewidzianym dla przyjęcia niniejszego statutu.

§ 43.
1. Rozwiązanie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku quorum w I terminie Walnego Zebrania Członków, zebranie może się odbyć w II terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu. Przepisy dotyczące większości ¾ głosów stosuje się odpowiednio.

§ 44.
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwała o rozwiązaniu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.