fbpx

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawy O ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” (dalej: LOT) z siedzibą w Legionowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, O5-119 Legionowo;
  2. w celu poprawiania Pani/Pana danych i uzyskania dodatkowych informacji można się kontaktować za pośrednictwem maila: lot@zegrze.org;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Wypoczynek w mazowieckiej przystani – promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego”;
  4. dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 271);
  6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upływie okresów wynikających z przepisów prawa, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji projektu „Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”;
  8. decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.