fbpx

Eko Zegrze dla zrównoważonej turystyki

„Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” (dalej: Eko Zegrze) to program szkoleniowy, realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza” z udziałem dotacji celowej Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki w ramach Priorytetu 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług. Całkowita wartość projektu: 96 440,14 zł, dotacja Ministra Sportu i Turystyki: 70 675,00 zł.


Aktualności

Podsumowaliśmy projekt Eko Zegrze

Zrównoważona turystyka – obejrzyj nasz webinar

Wystartowały szkolenia w ramach projektu

Eko Zegrze – rekrutacja do projektu


Materiały szkoleniowe i edukacyjne


Koncepcje projektów przygotowane przez uczestników


Raport z realizacji projektu


Wideo podsumowanie projektu


Rekrutacja do projektu


Opis projektu

Jest to przedsięwzięcie mające na celu:

  1. Podniesienie kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie zrównoważonej turystyki, w tym świadomości ekologicznej.
  2. Przygotowanie koncepcji projektów wdrożeniowych w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego na rzecz podnoszenia jakości usług w modelu turystyki zrównoważonej oraz stanu środowiska przyrodniczego.
  3. Aktywizacja kadr zawodowych i społecznych w celu włączenia ich w późniejszy proces tworzenia ponadlokalnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Jeziora Zegrzyńskiego.

Program „Eko Zegrze” został oparty o model SEO, czyli Szkoleń Efektywnych Organizacyjnie. Ich istotą jest po pierwsze dopasowanie szkoleń do realnych, zdiagnozowanych potrzeb (kontekst, jak wyżej) a po drugie, monitorowanie praktycznych efektów przeprowadzonych szkoleń. Model SEO składa się z następujących etapów:

  1. faza diagnozy, obejmująca analizę potrzeb i zdefiniowanie celów szkolenia;
  2. faza projektowania procesu szkoleniowo-wdrożeniowego;
  3. faza edukacyjna, w tym realizacja szkoleń oraz samoocena uczestników;
  4. faza praktyczna, dot. zaprojektowania sposobów wdrożenia nabytych kompetencji;
  5. ewaluacja poprzez ocenę szkoleń oraz monitorowanie sposobów wdrożeniach nabytych kompetencji.

Zaletą tego rozwiązania jest, po pierwsze, oparcie szkoleń na rzeczywistych, zidentyfikowanych potrzebach uczestników, po drugie, zaprojektowanie w procesie szkoleniowym także działań wdrożeniowych (pracy własnej uczestników), aby umożliwić, pod okiem trenerów, przećwiczenie zdobytej wiedzy i kompetencji w praktyce.

Na projekt składa się 6 sesji szkoleniowych. Każda z tych sesji poświęcona będzie podnoszeniu kompetencji grup docelowych w zakresie tworzenia wysokiej jakości oferty turystyki zrównoważonej oraz zwiększania świadomości ekologicznej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, jednak będą się różniły sposobami interakcji z uczestnikami projektu oraz osiąganymi rezultatami. Każda sesja przewidziana jest dla 2 grup odpowiadających 2 grupom docelowym, liczącym po 40 uczestników. Tematyka obejmuje zagadnienia marketingowe, organizacyjne, innowacyjne oraz społeczne składające się na turystykę zrównoważoną.

Sesja 1: Szkolenia stacjonarne – wprowadzenie do tematyki, podstawowy zakres szkolenia.

Sesja 2: Szkolenia zdalne – praktyczne warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystyki zrównoważonej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, wyznaczenie zadań szkoleniowych oraz praktycznych rezultatów szkolenia.

Sesja 3: Praca zdalna uczestników projektu – praca w grupach nad koncepcjami projektów wdrożeniowych.

Sesja 4: Moderowana praca zdalna uczestników projektu – konsultacje projektów wdrożeniowych z trenerami i dalszy rozwój projektów wraz z kontynuacją szkolenia.

Sesja 5: Warsztaty ewaluacyjne – omówienie i ocena projektów (ewaluacja) wdrożeniowych, ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Sesja 6: Konferencja podsumowująca – prezentacja projektów, wykłady zaproszonych gości, podsumowanie projektów i wskazanie rekomendacji dotyczących rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego.

Na potrzeby realizacji zadania stworzone zostaną wysokiej jakości materiały edukacyjne, w tym materiały wideo, które będą dystrybuowane także do pośrednich odbiorców projektu, aby zwiększyć zasięg działań edukacyjnych w projekcie. Materiały te będą sukcesywnie udostępniane poniżej, w sekcji „Materiały szkoleniowe i edukacyjne”.

Projekt został zaplanowany w taki sposób, aby prowadzone działania edukacyjne oddziaływały na 3 uzupełniające się aspekty, odnoszące się do grup docelowych: wiedza, wrażliwość oraz postawy (tj. zachowania) w odniesieniu do ekologii oraz oferty turystyki zrównoważonej.