fbpx

Promocja regionu z unijnym dofinansowaniem

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” zrealizowała projekt mający na celu promocję turystyczną regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

fot. Andrzej Nowak

„Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” to projekt, który miał za zadanie rozpowszechniać wiedzę oraz zaprezentować możliwości turystyczno-rekreacyjne okolic jeziora, a także podnieść świadomość społeczności lokalnej odnośnie rybackiego dziedzictwa kulturowego i znaczenia sektora rybackiego na Jeziorze Zegrzyńskim.

W tym celu zrealizowane zostały dwa warianty filmu promocyjno-informacyjnego, publikacja zawierająca informacje dotyczące całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Zegrzyńskiego i rybactwa, jego potencjału w kontekście rekreacji, oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego. Jej wersja elektroniczna została zamieszczona jako plik pdf do pobrania poniżej artykułu. zamieszczona w witrynie internetowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org).

Projekt został zrealizowany na obszarze LGD “Zalew Zegrzyński”, który obejmuje powiat legionowski (gminy Jabłonna, Serock, Wieliszew i Nieporęt), powiat wołomiński (gminy Radzymin i Dąbrówka) oraz Gminę Somianka w powiecie wyszkowskim, ale jego zasięg znacznie wykroczył poza te granice dzięki szeroko zakrojonej kampanii w mediach społecznościowych (film promocyjny na portalu Facebook miał ponad sto pięćdziesiąt tysięcy wyświetleń).

Projekt został dofinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” powstała z inicjatywy samorządów i Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”, aby wspierać rozwój turystyczny regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; kreowanie i promowanie pozytywnego oraz atrakcyjnego turystycznie wizerunku powiatu legionowskiego oraz Jeziora Zegrzyńskiego; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród lokalnych wytwórców; podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów będących członkami LOT „Przystań w sercu Mazowsza”, świadczących usługi dla turystów; podnoszenie znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin, miast i powiatu; inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych powiatu; integrację środowiska turystycznego powiatu legionowskiego; inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; tworzenie warunków sprzyjających działaniom społecznym i gospodarczym na rzecz wzrostu znaczenia turystyki; doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych powiatu; prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania LOT „Przystań w sercu Mazowsza”; wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych; realizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych; aktywizację i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez LOT „Przystań w sercu Mazowsza”.

Film promocyjny – wersja długa (3:50′)

Publikacja pt. Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim